Běžící programy

Program Horizont 2020 – Rozvoj nových výzkumných infrastruktur na světové úrovni

V rámci tzv. „Vynikající vědy“, jedné z oblastí programu Horizont 2020, lze žádat o dotace na rozvoj výzkumných infrastruktur i v roce 2015. V roce 2015 se bude téma tohoto pracovního programu zaměřovat na realizaci a počáteční provoz nových výzkumných infrastruktur.

Příjem žádostí:

Žádosti je možné podávat od 24.9.2014 do 14.1.2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

Subjekty z členských států EU a přidružených území.

Typy podporovaných projektů:

Individuální realizace a provoz projektů ESFRI, tj.:

 • Realizace výzkumné infrastruktury a činnosti související s uvedením výzkumné infrastruktury do provozu (např. rozšíření členství).
 • Zlepšení technické architektury.
 • Rozvoj inovativních komponentů.
 • Centrální koordinace.
 • Poskytování přístupu.
 • Správa dat.
 • Školení.
 • Informační činnost.
 • Mezinárodní spolupráce.
 • Výzkumné a inovační aktivity.
 • Interakce s koncovými uživateli (zejména v průmyslu a malých a středních podnicích).
 • Rozvoj regionálních partnerských zařízení v tomto oboru.

Forma a výše podpory:

Celková alokace činí 97, 000, 000 EUR.

Program Horizont 2020 – Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu – NMP-2015-two-stage

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace i v roce 2015 na projekty z oblasti nanotechnologií. Tato výzva podporuje projekty hned z několika oborů, které úzce souvisí s využitím nanotechnologií, např. projekty ze zdravotnictví, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací. Projekty spadající do této výzvy jsou financovány Evropskou výzkumnou agenturou.

Příjem žádostí:

Žádosti je možné podávat od 22.10.2014 do 26.3.2015 do 17:00 hod.
Vzhledem k dvoukolovému hodnocení projektů je termín pro projekty, které postoupí do druhého kola, do 8.9.2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

Subjekty z členských států EU a přidružených států a regionů.

Typy podporovaných projektů:

 • Terapie pomocí nanomedicíny při léčbě rakoviny.
 • Biomateriály pro léčbu a prevenci Alzheimerovy nemoci.
 • Inovace materiálů pro optimalizaci chlazení v elektrárnách.
 • Rozšířená provozní služba pokročilých funkčních materiálů v oblasti energetických technologií (zachycení, přeměna, skladování a přenos energie).
 • Materiály pro nepříznivé provozní podmínky včetně funkcí s přidanou hodnotou.
 • Vláknitý materiál pro neoděvní použití.
 • Nové materiály určené pro nahrazení kritických materiálů.
 • Nízkoenergetické řešení pro produkci pitné vody.
 • Zvýšení kapacity k posuzování bezpečnosti nanotechnologií.
 • Nástroje příští generace pro řízení rizik nanomateriálů.

Forma a výše podpory:

Celková alokace činí 148, 370, 000 EUR.

Inovativní vzdělávací sítě v rámci Horizontu 2020

Dotace na výzkum, či výzkumného pracovníka lze získat z programu Horizont 2020 – Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Cílem programu je přispět k rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, a to posílením mobility, podporou vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků ve všech vědeckých disciplínách.

Příjem žádostí:

Výzva probíhá do 13. ledna 2015, 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

Instituce, které se aktivně podílejí na výzkumu a výzkumném vzdělávání (například vysoké školy, veřejná nebo soukromá nekomerční výzkumná střediska, velké podniky, malé a střední podniky, neziskové a charitativní organizace apod.)
Výzkumní pracovníci na počátku své profesní dráhy (ESRs), kteří ještě nezískali doktorský titul.

Typy podporovaných projektů:

Inovativní školící sítě (ITN) – doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzkumníka: příspěvek na životní náklady € 3,110 na měsíc, příspěvek mobility € 600 na měsíc, příspěvek na rodinu € 500 na měsíc.
 • Pro instituce: příspěvek na provoz sítí a výzkumné a školící náklady € 1,800 za výzkumníka na měsíc, příspěvek na management a koordinaci projektu € 1,200 za výzkumníka na měsíc.

Specifika a omezení:

 • Projekt ITN může mít jednu ze tří forem – Evropské školící sítě (ETN), Evropské průmyslové doktoráty (EID) a Evropské společné doktoráty (EJD) – z nichž každá musí splňovat jiné požadavky.
 • Všichni výzkumní pracovníci musí být na počátku profesní dráhy, tzn. v době náboru musí být v prvních čtyřech letech (odpovídající plnému pracovnímu úvazku) své výzkumné kariéry a zatím nezískali doktorský titul.

Horizont 2020 – Nanotechnologie v léčbě, pokročilé materiály v energetických technologiích

Dotace na léčbu karzinomu, léčbu alzheimerovy choroby, inovace pro chlazení v elektrárnách, funkční materiály v oblasti energetických technologií, materiály pro náročné provozní podmínky, nízkoenergetické řešení pro výrobu pitné vody.

Příjem žádostí:

Od 11.12.2013 do 26.3.2015 – 8.9.2015 (2.stupňové hodnocení)

Příjemci podpory:

Fyzické a právnické osoby z členských zemí EU nebo asociovaných zemí, mezinárodní evropské zájmové organizace, fyzické a právnické osoby ze zemí mezinárodní partnerské  spolupráce (ICPC-INCO), za splnění specifických podmínek také mezinárodní organizace a účastníci ze třetích zemí.

Typy podporovaných projektů:

 • Léčba karcinomu
 • Léčba Alzheimerovy choroby
 • Inovace pro optimalizaci chlazení v elektrárnách
 • Moderní funkční materiálů v oblasti energetických technologií.
 • Materiály pro náročné provozní podmínky, včetně funkcí s přidanou hodnotou.
 • Materiály z vláken pro neoděvní aplikace.
 • Nové materiály na nahrazení kritických materiálů.
 • Nízkoenergetické řešení pro výrobu pitné vody.
 • Zvýšení kapacity k posouzení nanobezpečnosti.
 • Nástroje další generace pro řízení rizik nanomateriálů.

Forma a výše podpory:

Celková alokace činí 152 milionů Eur.

Horizont 2020 – Nové formy inovací

Dotace na inovační programy pro otevřené inovace a vědu. V programu H2020 bude vytvořen jediný nástroj na podporu všech inovačních MSP, které mají silnou ambici rozvíjet se, růst a působit nadnárodně. Podpora bude zahrnovat všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. O příspěvek budou moci žádat pouze MSP, které však budou moci podle potřeby spolupracovat s dalšími partnery včetně subkontrahování výzkumných prací. V porovnání s předchozími RP dochází k významné změně, jelikož projekt může být řešen pouze jedním řešitelem. Princip volné volby řešených témat (botom-up) bude zachován.

Příjem žádostí:

Od 12.11. 2013 do 31.3. 2015.

Příjemci podpory:

Fyzické a právnické osoby z členských zemí EU nebo asociovaných zemí, mezinárodní evropské zájmové organizace, fyzické a právnické osoby ze zemí mezinárodní partnerské  spolupráce (ICPC-INCO), za splnění specifických podmínek také mezinárodní organizace a účastníci ze třetích zemí.

Typy podporovaných projektů:

Inovační programy pro otevřené inovace a vědu.

Forma a výše podpory:

13 670 000 Eur.

 

Horizont 2020 – Výzva k přizpůsobení zdraví a péče

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky byla vyhlášena výzva k personalizaci zdravotní péče. Výzva se zaměřuje na využití nových moderních technologií, které povedou ke zkvalitnění zdravotní péče a posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví.

Příjem žádostí:

Termín pro odevzdání žádosti 21. 4. 2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

Zdravotní organizace, poskytovatelé zdravotní péče, nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

Podporovány jsou projekty, které spadají do následujících témat:

 • PHC-21-2015: Aktivní a zdravé stárnutí s informačními a komunikačními technologiemi: Včasné odhalení rizik a včasný zásah
 • PHC-25-2015: Pokročilé systémy informačních a komunikačních technologií a služeb pro integrovanou péči
 • PHC-27-2015: Vlastní řízení zdraví a nemocnosti a posílení postavení pacienta pomocí informačních a komunikačních systémů
 • PHC-28-2015: Vlastní řízení zdraví a nemocnosti a pomocný systém rozhodování založený na prediktivním počítačovém modelování, který bude pacient sám využívat
 • PHC-29-2015: Veřejné zakázky pro inovativní služby elektronického zdravotnictví
 • PHC-30-2015: Digitální zobrazení údajů o zdravotním stavu pro zlepšení diagnostiky a léčby onemocnění

Forma a výše podpory:

Finanční podpora pro tuto výzvu činí 104,5 mil. EUR.

Horizont 2020 – Výzva ke koordinační činnosti v oblasti zdraví 2015

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografické změny a dobré životní podmínky byla vydána výzva pro projekty, které se zaměřují na aktivity koordinující zdraví. Cílem této výzvy je nalézt pomocí efektivní spolupráce prevenci a léčbu chronických nemocí (zejména pak onemocnění mozku), kardiovaskulárních chorob a neurodegenerativních onemocnění a také podpořit výzkum daných oblastí a mezinárodní výměnu poznatků.

Příjem žádostí:

Žádosti je možné zasílat do 24. 2. 2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

Zdravotní organizace, poskytovatelé zdravotní péče, nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

Podpořeny budou projekty z následujících témat:

 • HCO-06-2015: Globální aliance pro chronická onemocnění  - prevence a léčba plicních onemocnění.
 • HCO-11-2015: ERA NET: Spolupráce a sladění národních programů a aktivit v oblasti onemocnění mozku a poruch nervového systému.
 • HCO-12-2015: ERA NET: Antimikrobiální rezistence.
 • HCO-13-2015: ERA NET: Kardiovaskulární onemocnění.
 • HCO-17-2015: Udržitelný rozvoj a globalizace Iniciativy společného plánování v oblasti neurodegenerativních onemocnění.

Forma a výše podpory:

Tato výzva je podpořena celkovou částkou 29 000 000 EUR.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců, obdobou dřívějšího Vzdělávejte se pro růst. Zúčastnit se mohou společnosti i OSVČ. Dotace je určena na úhradu nákladů vzdělávací aktivity a na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance. Vzdělávací aktivity musí být ukončeny 30. 6. 2015.

Příjem žádostí:

 • Kontinuálně na příslušném úřadu práce (příslušná dle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku).
 • Projekt je realizován do 31. 8. 2015, vzdělávací aktivity musí být však ukončeny 30. 6. 2015.

Příjemci podpory:

Fyzické i právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Úhrada nákladů vzdělávací aktivity až do částky, kterou zaměstnavatelé proplatili vzdělávacímu zařízení.
 • Příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance, a to až do výše 25.500,- Kč/měsíčně.

Forma a výše podpory:

Zaměstnavatel může max. čerpat 500.000,- Kč/měsíčně (tj. celkem za mzdové náklady i vzdělávací aktivitu).

Specifika a omezení:

 • Projekt je určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb než 5 %.
 • Dotaci nelze poskytnout na vzdělávací aktivity zaměstnanců na území hlavního města Prahy, organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím, subjektům veřejné správy.
 • Cílovou skupinou nejsou vzdělávací a poradenské instituce a jejich pracovníci.
 • Příspěvek nelze poskytnout na vzdělávání zaměstnance, který má uzavřenou Dohodu o provedení práce

Program EUROSTARS (7D) – Třetí výzva
Evropská spolupráce v aplikovaném výzkumu

Program EUROSTARS je evropský program výzkumu a vývoje, který poskytuje možnost spolufinancování projektů z rozpočtu Evropského společenství. Jedná se o podporu založenou na pravidlech programu EUREKA a H2020. Program Eurostars 2 je zaměřen na podporu malých a středních podniků podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost ve výzkumu a vývoji.

 • Řešitelský subjekt musí mít ve své činností výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10% ročního obratu, nebo nejméně 10% zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem (platí pro MSP s více než 100 zaměstnanci), nebo nejméně 5% zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem (platí pro MSP do 100 zaměstnanců)
 • Financování projektů Eurostars 2 je společně prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu H2020 pro výzkum a vývoj.
 • Program Eurostars 2 a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA

Do programu Eurostars 2 je celkem zapojeno 33 členských zemí programu EUREKA:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

Příjem žádostí:

Uzávěrka třetí výzvy je stanovena na 5. března 2015 ve 20.00 hodin.

Další informace jsou na webových adresách: www.eurostars-eureka.eu a www.msmt.cz

Podpora česko-švýcarských projektů v rámci programu EUREKA

Dotaci na společné inovační projekty mohou získat projekty vzniklé na základě česko-švýcarské spolupráce. V rámci programů EUREKA a Eurostars, Česká republika a Švýcarsko vyhlašují bilaterální výzvu na tržně orientované, inovační projekty z oblasti výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

Výzva probíhá do 31. prosince 2014.

Příjemci podpory:

 • Firmy.
 • Výzkumné instituty.
 • Univerzity.

Typy podporovaných projektů:

Výzva je otevřena všem tématům, ale hlavní zaměření je na vývoj zdravotnických technologií (zařízení a diagnostika), manufakturu (automatizace, inteligentní výroba, efektivní design a modelování) a ICT (inteligentní aplikace, softwarově intenzivní systémy).

Forma a výše podpory:

Konkrétní finanční mechanismy záleží na zvoleném dotačním schématu (EUREKA/Eurostars), o kterém bude rozhodnuto ve druhé fázi podávání žádosti. Finanční podpora bude přidělena projektům po úspěšném absolvování druhé fáze podávání žádosti.

Specifika a omezení:

 • Konsorcium by mělo obsahovat nejméně jeden malý/střední podnik (SME). Ostatní partneři jako jsou velké firmy, výzkumné instituty a univerzity jsou vítaní jako dodateční účastníci.
 • Projekt musí mít zřejmou přidanou hodnotu, vyplývající ze spolupráce partnerů z obou zemí.
 • Projekt by měl být vytvořen společně, tzn. vyváženou spoluprací obou stran a měl by být pro obě strany významný.
 • Partneři z ostatních EUREKA zemí se mohou také účastnit. To však vyžaduje financování z jejich mateřských zemí.
 • Projekty splňující výše uvedené nároky mohou podávat žádosti o dotaci v souladu s národními zákony a pravidly.

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2

Projekt Stáže ve firmách 2 naváže na systém poskytování stáží vytvořený v rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který rozšíří o nové inovativní systémové prvky.

Pro zvýšení kvality mentorů a počtu kvalifikovaných mentorů bude vytvořen návrh profesní kvalifikace Mentor a vzdělávací program pro získání této kvalifikace, který bude v průběhu projektu také pilotně ověřen. Dále budou mentoři vedoucí stáže v rámci projektu nově mít povinnost absolvovat před zahájením stáže školení v oblasti rozvoje mentorských dovedností a koučinku.

Projekt také nastaví a pilotně ověří systém poskytování stáží pedagogických pracovníků. Pro účely stáží pedagogických pracovníků budou vytvořeny speciální šablony stáží.

V rámci projektu Stáže ve firmách 2 budou využity všechny veřejné dostupné výstupy vytvořené v projektu Stáže ve firmách 1, tzn. Katalog šablon stáží, Procesní a dopadová evaluace projektu Stáže ve firmách 1 a analýzy pro efektivní nastavení systému a především pak postupy a metodiky nastavené, vytvořené a ověřené v projektu Stáže ve firmách, které budou upraveny s ohledem na nové prvky Stáže ve firmách 2 a výsledky evaluace projektu Stáže ve firmách 1.

Hlavní výstupem projektu bude návrh konceptu systémového nastavení stáží v ČR včetně návrhu financování, zahrnující komplexně všechny využitelné nástroje, které podpoří realizaci stáží u zaměstnavatelů v ČR jako prostředku dalšího vzdělávání občanů ČR.

Částka: 145 000 000 Kč

Doba realizace projektu: 1. 8. 2014 - 30. 6. 2015

Cíle projektu

Cílem projektu je rozšíření systému poskytování stáží nastaveného projektem Stáže ve firmách 1 o nové inovativní a systémové prvky. Dojde tak k posílení stáží jako jednoho ze způsobů dalšího individuálního profesního vzdělávání obyvatel České republiky.

Cílové skupiny

Projekt je zaměřen na absolventy bez praxe, nezaměstnané (bez nutné registrace na úřadu práce), osoby vracející se na pracovní trh (např. rodiče po nebo během rodičovské dovolené) i zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Stáže probíhají od jednoho do šesti měsíců.

Inovativnost

Inovativnost a jedinečnost projektu je možné spatřovat ve způsobu vzdělávání spočívající v přímém přenosu know-how ze soukromého sektoru k cílové skupině. Projekt vytváří motivující prostředí jak pro cílovou skupinu, tak soukromý sektor. Aktérům pracovního trhu umožní na straně cílové skupiny dosáhnout vzdělávání založeného na reálných požadavcích trhu, komerčnímu trhu vyroste potenciál na straně poptávky pracovního trhu. Zapojením aktérů trhu práce při tvorbě šablon bude zajištěno, že obsah stáže bude splňovat současné požadavky trhu práce. Primárně budou vybírána taková odvětví české ekonomiky, která mají potenciál posílit její konkurenceschopnost a hospodářské výsledky. Komerční sektor nabídne v rámci dalšího vzdělávání nový pilíř, který doplní současný potenciál škol, univerzit a vzdělávacích institucí o inovativní prvek - praxi. Komerční sektor však nepřebírá odpovědnost za vzdělání cílové skupiny, pouze poskytuje své technologie a know-how současným formám vzdělávání. Stážista získá nejen praxi v oboru, ale zároveň může získat certifikát potvrzující jeho profesní kvalifikaci. Jednotná podoba certifikátu a autorita vydavatele by měly do budoucna upevnit váhu jeho významu a uznatelnost mezi zaměstnavateli.

Aktuální dění v projektu

Aktuality na webu www.stazevefirmach.cz, kde naleznete i podrobné informace o celém projektu.

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Projekt Stáže pro mladé 2 naváže na systém poskytování stáží vytvořený v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Projekt Stáže pro mladé 2 plynule naváže na tento celostátně odzkoušený model, rozšíří stávající Nabídky pracovní pozice a umožní absolvovat stáž dalším mladým zájemcům o zaměstnání.

Částka: 189 987 995 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2014 - 31. 8. 2015

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bude preventivními aktivitami, absolvováním pracovní stáže, zvýšit zaměstnatelnost, tj. konkurenceschopnost mladých zájemců o zaměstnání při jejich prvním vstupu na trh práce. Vedle podpory zvýšení růstu zaměstnanosti mladých lidí umožní absolvovaná stáž také zvýšit konkurenceschopnost žáků a studentů na trhu práce. Pracovní stáže umožní žákům a studentům aplikaci teoretických znalostí získaných současným studiem v praxi v oboru, který odpovídá odbornému zaměření jejich studia.

Cílová skupina

V průběhu projektu bude podpořeno 2 200 mladých zájemců o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků středních škol a studentů posledních dvou semestrů vyšších odborných škol a vysokých škol, tzn., že bude realizováno 2 200 pracovních stáží v délce 1 - 4 měsíce.

Inovativnost

Projekt je inovativní svým novým přístupem. Stáže studentům již v době studia umožní implementovat teoretické dovednosti v praxi u konkrétního zaměstnavatele, seznámit se s podnikovou kulturou a navázat pracovní kontakty pro následné zvýšení jejich šance pro uplatnění se na trhu práce.

Výstupy z projektu budou sloužit jako součást argumentace při možnosti a snaze zavést stáže v rámci projektu "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí" do legislativy. Výstupy budou sloužit jako podpůrné body ve snaze ukotvit stáže mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Aktuální dění v projektu

Více informací o projektu naleznete na www.stazepromlade.cz